Arrelem-nos: Taller participatiu sobre la II Assemblea Ciutadana de Podem

Arrelem-nos: Taller participatiu sobre la II Assemblea Ciutadana de Podem
Arrelem-nos: Taller participatiu sobre la II Assemblea Ciutadana de Podem

Arrelem-nos: Taller participatiu sobre la II Assemblea Ciutadana de Podem

En primer lloc, moltes gràcies per la participació el passat dia 8 a València. Va ser una trobada molt enriquidora del que van eixir moltes propostes del Podem que volem en el nou cicle polític que s’obri.
Us passem la sistematització dels resultats obtinguts. De totes les propostes i reflexions dels diferents grups de treball, hem extret aquelles de major consens; hem intentat fer-ho tan bé com siga possible perquè totes les propostes i reflexions estiguen recollides, algunes de forma més literal i unes altres de formes més global.
FEMINITZACIÓ

– La paritat de sexes com a principi polític, organitzatiu i ètic en tots els nivells de l’organització. Respectar la democràcia paritària en tots els òrgans i processos de presa de decisions de l’organització, especialment en les confluències amb altres forces polítiques.
– La Secretaria de Feminismes estarà dins del Consell de Coordinació i/o qualsevol espai orgànic de presa de decisions. A més comptarà amb els recursos econòmics i humans suficients per a dur a terme la transversalitat en tota l’organització.
– Fomentar la participació dels homes en la despatriarcatlizació de l’organització.
– Elaboració i posada en funcionament de diagnòstics, plans i protocols necessaris per a la transversalització de gènere i que situe les cures, la conciliació i el respecte com una cosa irrenunciable en l’organització.
– Generalitzar l’ús de llenguatge no sexista i inclusiu a tots els àmbits de l’organització, amb l’objectiu de rebaixar les dinàmiques masculinitzades en els debats interns i les expressions cap a fora de l’organització.
– Establir protocols de resolució de conflictes de caràcter masclista.
– Impuls de les polítiques de conciliació (ludoteques, horaris, etc), que tinguen en compte la dificultat de les dones per a participar en termes d’igualtat amb els homes, ja que en la societat actual elles suporten majors responsabilitats i disposen de menys temps per a la seua dedicació a la política.

FEDERALITZACIÓ I DESCENTRALITZACIÓ
– L’estructura organitzativa estatal serà flexible i no condicionarà l’organització en els diferents territoris i municipis.
– Les relacions amb altres organitzacions polítiques seran exclusivament competència dels territoris.
– Els candidats i candidates als processos electorals hauran de pertànyer al territori pel qual es presenten; volem que els i les nostres representants públics tinguen vinculació i coneixement sobre la realitat del territori per a poder representar-lo.
– El nombre de consellers/es en el consell ciutadà estatal no podrà excedir el 30% de cada Comunitat Autònoma. Evitar la sobrerepresentació de Madrid.
– Les decisions dels òrgans estatals no podran transgredir les competències pròpies de les autonomies i municipis.
– Descentralització de recursos. Els excedents salarials dels càrrecs públics seran gestionats pel territori que representen.
– Les diferents sensibilitats hauran d’estar representades dins dels òrgans de representació, per a açò s’establiran mecanismes de proporcionalitat en els processos d’elecció.
– Descentralització del poder, substituint els lideratges unipersonals per lideratges corals, paritaris i dialogants.  
– Limitació de càrrecs com a mesura per a descentralitzar els espais de poder.
– Avançar en una organització que integre la diversitat cultural i lingüística dels diferents territoris i al mateix temps treballe en l’àmbit social i institucional per a garantir el respecte i la protecció del plurilingüisme i la pluriculturalitat.
– A nivell estatal, crear un Consell Territorial (CT) amb la facultat d’adoptar mesures vinculants per a l’organització en aquells assumptes que tinguen a veure amb el model territorial, la plurinacionalitat, els pressupostos de Podem, les condicions marc per a les confluències o els pactes territorials, la coordinació entre els parlaments autonòmics, els assumptes que afecten a més d’una autonomia (infraestructures, serveis compartits, regulació comuna…), el disseny i priorització d’infraestructures d’àmbit estatal… El CT tindrà capacitat de veto sobre les decisions del CCE que s’incidisquen en els àmbits anteriorment descrits. Estarà compost per la persona que designe l’òrgan executiu de cada CCAA (17 persones) + una representant per cada milió d’habitants, a triar per primàries obertes entre les inscrites en la CCAA, amb les limitacions que marque el nostre codi ètic.
– Elaboració d’un sistema descentralitzat de distribució dels recursos econòmics del partit en els diferents nivells de l’organització. Implicar a la militància en les aportacions econòmiques al partit, fent noves campanyes de conscienciació en què les aportacions per a hui són una inversió de futur. Obligatorietat que almenys el 50% dels recursos totals del partit es dediquen a les estructures locals, donant-los d’aquesta manera capacitat per a contractar personal per al treball diari.

MOVIMENT POPULAR I MUNICIPALISME
– Podem va nàixer com una eina per a posar les institucions al servei de la gent, és hora de repensar i tornar a recuperar la massa crítica i el moviment popular que va fer eclosió en el 15 M generant eines d’apoderament ciutadà i de creació de teixit social.
– Apostem per una federalització de l’organització que es construïsca des dels municipis, com a principal espai de contacte amb la ciutadania, tenint en compte les seues necessitats, ritmes i dinàmiques.  No canviar un centralisme per un altre.
– Recuperar demandes pròpies d’un partit-moviment popular, com la Renda Bàsica Universal.
– Apostar per un model de desenvolupament sostenible que aposte per la protecció del medi ambient.
– Destacar les sinergies entre el discurs de plurinacionalitat i el d’interculturalitat, en allò que ens permet posar en valor allò diferent, amb l’objectiu de fer front als moviments de cort neofeixista dominants en el continent europeu. En aqueix sentit, considerar la reivindicació del concepte de “ciutadania ampliada”, vinculada a la residència i no tant a l’estatus actual de ciutadania, la qual cosa repercutiria en una ampliació dels drets i deures de les persones immigrants.  Principalment en el dret al sufragi actiu i passiu, tant en les eleccions com en els referèndums, de les  persones estrangeres  amb residència permanent.

PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
– Generar espais de participació (tant presencial com telemàtica) amb l’objectiu de fomentar el debat, la recollida de propostes i la presa de decisions.
– Desenvolupar processos de participació: decisió col·lectiva dels eixos polítics de l’organització i implementació dels pressupostos participatius.
– Els Consellers i les Conselleres hauran de presentar un pla de treball i una avaluació cada trimestre sobre la seua activitat.
– Generar espais periòdics  de rendició de comptes dels càrrecs públics i orgànics.
– Establir canals de comunicació formals, amb una informació clara i accessible.
– Fomentar mesures de comunicació que reduïsquen la bretxa digital.

ORGANITZACIÓ HORITZONTAL I INCLUSIVA
-Visibilitzar, reconèixer i dotar de recursos als cercles perquè exercisquen de motor de participació en el territori i reforçar el seu paper  com a corretja de transmissió de les demandes de la ciutadania a l’organització.
-Mecanisme d’actualització del cens d’inscrits/es i disponibilitat del mateix per cada òrgan territorial que corresponga.
– Desenvolupar plans de formació i capacitació integral (feminismes, municipalisme, documents, xarxes socials, etc.).
– Garantir la independència de la Comissió de Garanties, permetent a aquesta poder incoar els procediments sancionadors de forma completament autònoma, sense dependre de l’aprovació del Consell de Coordinació. En altres paraules, ha d’existir una autèntica “separació de poders” també a Podem.
– Impulsar major nombre de consultes vinculants als inscrits i inscrites.
– Construir una estructura organitzativa dinàmica i poc burocratitzada.
– Documents estatutaris, decisions rellevants del CCE i programes estatals en totes les llengües oficials de l’Estat i, a més, en unes altres encara no reconegudes com a oficials per a les quals hi haja una sol·licitud des dels territoris.
– Composició dels consells ciutadans amb un percentatge de representants dels cercles territorials i sectorials.
– Les decisions s’han de prendre en els òrgans formals del partit i no en circuits informals d’afinitat fora d’aquests, ja que aquestes pràctiques tendeixen a concentrar encara més les decisions en un conjunt limitat de persones.
– Constituir mecanismes de coordinació territorial amb l’objectiu de garantir la participació de la militància, fiscalitzar per part de les bases la tasca de la direcció política i facilitar la transmissió d’informació entre els consells ciutadans, consells municipals i cercles.
– Fomentar i consolidar les estructures comarcals amb l’objectiu de vertebrar el territori i fer que aquestes tinguen espais de representació amb veu i vot.

Vídeo del taller:


Comparte